Dla firm zobowiązanych prowadzić pełną księgowość zapewniamy obsługę na którą składa się:

  • weryfikacja dokumentów pod względem księgowym
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie informatycznej
  • ustalanie planu kont dla danej jednostki
  • sporządzanie dokumentacji opisujacej zasady rachunkowości przyjęte w danej firmie
  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat
  • sporządzanie załaczników informacji dodatkowych do bilansu
  • prowadzenie ewidencji środków trwalych i wartości niematerialnych i prawnych
  • naliczanie amortyzacji
  • ustalanie dochodu i sporządzanie deklaracji podatkowych